Git恢复被修改文件的方法

恢复到最后一次提交的改动:

git checkout -- + 需要恢复的文件名

但是,需要注意的是,如果该文件已经 add 到暂存队列中,上面的命令就不灵光喽。
需要先让这个文件取消暂存:

git reset HEAD -- + 需要取消暂存的文件名

然后再使用第一条命令。
如果感觉命令多了记不住,那就做一两个匿名呗,比如:

git config --global alias.unstage 'reset HEAD --'
git config --global alias.restore 'checkout --'

我们拿 README.md 这个文件举例,比如修改了一段文字描述,想恢复回原来的样子:

git restore README.md

即可,如果修改已经被 git add README.md 放入暂存队列,那就要

git unstage README.md
git restore README.md

发表评论